Skip to content

Ny statistikkportal for Utdanningsdirektoratet

Kundecase

En av Utdanningsdirektoratet sine oppgaver er å tilgjengeliggjøre statistikk om grunnopplæring, barnehage, grunnskole, videregående, fag- og yrkesopplæring, med mer, slik at denne kan benyttes av offentligheten, norske skoler, forskere og andre.

Utdanningsdirektoratet hadde behov for å skape et statistikksystem som kunne sikre effektiv statistikkproduksjon og høy datakvalitet, samtidig som at individdata ble behandlet på en forsvarlig måte.

Mann og dame står og prater mens damen gestikulerer

Prosessen

Den gamle statistikkløsningen til  Udir var ikke optimal for dagens bruk. I mars 2017 lagde vi en PoC på ny løsning for å vise frem statistikken basert på en metadatadrevet modell. På bakgrunn av vellykket PoC begynte utviklingen av en ALFA-versjon av løsningen. Det innebar også at alle gamle statistikker ble konvertert over til den nye modellen, i tillegg til at nye statistikker ble utviklet og implementert i ny løsning. 

Allerede i februar året etter var den nye løsningen ferdig lansert med både gamle og nye statistikker. Det var nå mulig for brukeren å se kart, gjøre ulike utvalg og filtreringer, dele statistikker, laste ned i .CSV format etc.

I tillegg betød ny løsning at nye årganger av eksisterende statistikker fikk raskere vei fra innlesing til publisering. Nye statistikker som skulle utredes, utvikles og implementeres fikk også betydelig raskere vei fra idé til sluttbruker.

twoday bidrar til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning, gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal. Portalen gir elever, foresatte, ansatte i utdanningssektoren, journalister og politikere mulighet for dypdykk i utdannings- og karakterstatistikk.

Dette er løsningen

Løsningen er bygget på en metadatadrevet modell basert på følgende prinsipper:

 • Alt som er kundespesifikt lagres som versjonerte metadata
 • Generelle komponenter dekker hele verdikjeden fra datamottak til publisering
 • Automatisert bygging av hele datavarehuset iht beste praksis
 • Standardiserte sikkerhetsmekanismer for trygg håndtering av persondata
 • Full logging og sporing gjennom hele verdikjeden

Statistikksystemet dekker fire områder:

 • Datamottak - Mottak og anonymisering av data slik at personvernet ivaretas
 • Kontrollstasjon - Automatisk kontroll og kvalitetssikring av mottatte data
 • Statistikkbank - Registre som samler og tilgjengeliggjør kvalitetssikrede data
 • Publisering - Web-baserte tjenester for å sammenstille rapporter, analysere og drille i tilgjengelige data
Nå som løsningen er lansert jobber twoday kontinuerlig med å få nye statistikker og rapporter inn i systemet.

 

Hva er effekten?

Løsningen er svært effektiv og produksjon av nye statistikker går mye raskere enn tidligere. Man kan opprette ny statistikk ved å sette opp metadata iht kundens ønsker og kjøre dataene gjennom verdikjeden.

Oppnådde gevinster

Bedre forvaltning

 • Mindre kildekode
 • Enklere deploy
 • Automatisering
 • Redusert feilrettetid
 • Time to market

Reduserte kompetansekrav

 • Mindre personavhengighet
 • Self-service

Bedre ytelse

 • Responstid
 • Skalerbarhet
 • Stabilitet

Bedre kvalitet

 • Generelle komponenter
 • Standardisering
 • Økt datakvalitet
 • Logging og sporbarhet

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag