Skip to content

Data som drivkraft gir 100% høyere sjanse for å nå målene

Det finnes ingen eksakt statistikk over hvor mange bedrifter i Norge som er datadrevne, men studier viser at norske virksomheter bruker magefølelsen i større grad enn faktiske data. Virksomheter som er datadrevne har dobbelt så høy sannsynlighet for å overgå sine mål, og det er derfor viktig å forstå og bruke data for å bli mer konkurransedyktige.
4. mar Susan Dymling

Den enorme mengden data som er tilgjengelig for virksomheter hver dag fortsetter å øke i en overraskende stor takt. Teknologi som analyse og AI gjør det mulig for bedrifter å anvende data, og flere bør få øynene opp for verdien av å bli en datadrevet virksomhet. Det er høyst sannsynlig at andelen datadrevne bedrifter i Norge vil øke i fremtiden. Dette skyldes at tilgangen til data øker, at teknologien for å analysere data blir mer avansert, og at stadig flere bedrifter innser verdien av datadrevet virksomhet. 

Virksomheter satser veldig på visse datainitiativer og roller som Chief Digital Officer (CDO) og Central Applications Office (CAO), men de mangler ofte en sammenhengende strategi for å bli virkelig innsiktsdrevne. Noen gjør lite eller ingenting med sin data for å hjelpe til med beslutningsprosessen, andre gjennomfører analyseprosjekter i siloer. Faktum er at mange virksomheter ikke konsekvent legger inn analyse, data og evidensbaserte resonementer i sin beslutningsprosess. 

Faktorer som kan påvirke om en bedrift er datadrevet

Å være datadrevet er en viktig faktor for å kunne ta smarte beslutninger og drive bedriften fremover. Men hva påvirker egentlig om en bedrift er datadrevet eller ikke? 

1. Bedriftens størrelse og bransje

Større bedrifter: Har ofte ressurser til å investere i datainfrastruktur, analyseverktøy og kompetent personale. De kan håndtere større datamengder og gjennomføre mer komplekse analyser. 

Dataintensive bransjer: Finans, energi, telekom, retail og e-handel genererer store datamengder og har en sterk drivkraft til å bruke data for å optimalisere virksomheten. 

Mindre bedrifter og bransjer med lavere datavolumer: Kan ha utfordringer med ressurser og kompetanse, men kan likevel dra nytte av data på enklere måter. For eksempel ved å bruke skybaserte verktøy og standardiserte rapporter. 

2. Bedriftens ledelse

Engasjement fra ledelsen: En ledelse som aktivt bruker data og viser viktigheten av datadrevne beslutninger, skaper en kultur der data sees som en verdifull ressurs. 

Datainnsikter som integreres i strategier og mål: Ledelsen bør sette klare mål for datadrevet virksomhet og sikre at data brukes for å nå disse målene. 

Kompetanseutvikling for ledelsen: Å gi ledelsen grunnleggende forståelse for dataanalyse og datadrevne beslutninger kan øke engasjementet og effektiviteten. 

3. Bedriftens kultur

Innovasjon og samarbeid: En kultur som oppmuntrer til eksperimentering og risikotaking med data kan føre til nye innsikter og innovasjoner. 

Data som en del av hverdagen: Å integrere data i alle prosesser og funksjoner i bedriften skaper en datadrevet kultur. 

Tilgjengelighet og åpenhet: Å gi alle ansatte tilgang til relevant data og oppmuntre til datadrevne diskusjoner kan øke engasjementet og effektiviteten. 

Eksempler på hvordan disse faktorene kan spille ut i praksis

  • En stor e-handelsbedrift kan bruke data for å segmentere kunder, optimalisere kampanjer og personalisere tilbud. 
  • En mindre konsulentbedrift kan bruke data for å spore prosjektsuksess, identifisere nye kunder og forbedre kundetilfredsheten. 
  • En ledelsesgruppe kan bruke data for å ta veloverveide beslutninger om investeringer, prissetting og produktutvikling. 

I tillegg til de nevnte faktorene kan følgende også påvirke datadrevet virksomhet. 

  • Datakvalitet og tilgjengelighet: Å ha tilgang til korrekt og relevant data er avgjørende for effektiv datadrevet virksomhet. 
  • Analyseverktøy og kompetanse: Å ha riktige verktøy og kompetent personale for å analysere data er en viktig forutsetning. 
  • Prosesser og infrastruktur: Å ha prosesser og infrastruktur på plass for å håndtere og bruke data er avgjørende. 

 

Oppsummering

Å bli en datadrevet organisasjon handler ikke bare om å ha data og verktøy. Det handler om å skape en kultur der data verdsettes og brukes på en effektiv måte. Ved å fokusere på faktorene som beskrives ovenfor, kan bedrifter øke sin datadrevne modenhet og forbedre sine resultater. 

Whitepaper: Slik kan en datadrevet kultur forbedre forretningsresultatet 

En guide om hvordan man best bygger en datadrevet kultur fra grunnen av. 

New call-to-action

Relaterte artikler